AgroEnergia

Zielony Dom

AgroEnergia 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Tworzymy przyszłość dla Ciebie i Twoich dzieci

Zielony Dom to Twój zaufany partner w dziedzinie fotowoltaiki, pomp ciepła i klimatyzacji we Wrocławiu i okolicach.

Buduj z nami przyszłość

Jak działa dofinansowanie „AgroEnergia”?

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii dla WFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  20.07.2021 r. – 28.07.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła
i towarzyszące magazyny energii”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja:

Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 50 mln zł
(na lata 2021 – 2027).

 • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
 • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Beneficjenci:

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków:

W dniu 13.09.2022 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął uchwałę w sprawie wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Agroenergia Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”- do dnia 20.12.2022 roku.”

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r. 20.12.2022 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja: 

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł